වත්තෙ වැඩට ආපු දෙමළ කෙල්ලට කටට දීලා කැරි ටික මූනට විද්දා